Home Islam  
Worldknowledge1
 
 
 
 
 

Roze ki Fazilat

Roza (fast) is one of the pillars of Islam. It is a way of worship for Allah and it is done in Ramadan, the ninth month of lunar calendar. Roza is worship which can do by every Muslim above 12 year. it has many profits and fazialts which Allah pak gives to their peoples here you get some of them In this page you will find and read ramzan ke roze ki ahmiyat in hindi.
 

" Ae Emaan walo tum par rozay farz kiye gae jesa aglonpar farz howay thay kahein tumhein parhaiz-gari milay. ginti ke din hai to tum me jo koi bimar ya safar me ho to itnay rozay aur dino me rakhay aur jinhein is ki taqat na ho wo badla dein ek miskeen ka khana phir jo apni taraf se neiki ziyadah karay to wo is ke liye behtar hai. aur roza rakhna tumharay liye ziyadah bhala hai agar tum jano. Ramazan ka mahina jis me Quran utra logo ke liye hidayat aur rehnumai aur faisla ki roshan batein to tum me jo koi ye mahina pae zaror is ke rozay rakhkay aur jo bimar ya safar me ho to itnay rozay aur dino me, Allah tum pa asani chahta hai aur tum par Dushwari nahi chahta aur is liye ke tum ginti puri kero aur Allah ki badai bolo is par ke is ne tumhein hidayat ki aur kahein tum ha guzaro, aur Ae Mehboob! jab tum se mere bunday pochein to me nazdeek hon, dua qabol kerta hon pukarnay walay ki jab mujhe pukaray to inhe chahye mera hukum manaein aur mujh par emaan lein ke kahein raah paein. rozon ki raton me apni aurton ke pas jana tumharay liye halal howa aur wo tumhara lebas hain aur tum in ke lebas, Allah ne jana ke tum apnay janon ko khayanat me daltay thay to is ne tumhari tauba qabol ki aur tumhein muaf farmaya to ab in se subat kero aur talab kero jo ALLAH ne tumharay naseeb me likha howa aur khao aur piyo yahan tak ke tumharay liye zahir hojae safedi ka dora siyahi ke doray se po-phat ker, phir rat anay tak rozay puray kero aur aurat ko hath na lagao jab tum masjid me itikaf se ho, ye ALLAH ki hadein hain in ke pas na jao ALLAH youn hi biyan kerta hai logo se apni AYATEIN ke kahein inhe parhaez gari milay".
roza bohat umdah ibadat hai. is ki fazilat me bohat si hadeesein aein, in me se ba'az zikar ki jati hain.
Hadees 1: sahi bukhar-o-muslim me Abu Huraera R.A se marwi ke Hazor-e-Aqdas(S.A.W)farmatay hai,  jab ramzan ata hai, asmaan ke darwazay khol diye jatay hain. ek rawayat me hai jannat ke darwazay khol diye jatay hain. ek rawayat me hai ke rehmat ke darwazay khol diye jatay hai aur jahanum ke darwazay band ker diye jatay hain aur shetan zanjir me jakar diye jatay hain. aur Imam Ahmad Tirmizi-o-Ibn-e-maja Rehmat-ullah ki riwayat me hai ke, jab maaah-e-ramazan ki pehli raat hoti hai to shayateen aur sarkash jin qaid ker liye jatay hhain aur jahanum ke darwazay band ker diye jatay hai to in me se koi darwaza khola nahi jata aur jannat ke darwazay khol diye jatay hain to i me se koi darwaza band nahi kiya jata aur munadi pukarta hai, ae khair talab karnay walay! mutawaja ho aur ae shar chahnay walay! baaz raah aur kuch jahanum se azaad hotay hain aur ye har raat me hota hai.
Imam ahmad nasai ki riwayat inhi se hai ke Hazor-e-Aqdas (S.A.W) ne farmaya ke ramazan aya ye barkat ka mahina hai. Allah ne is ke rozay tum per farz kiye. is me asmaan ke darwazay khkol diye jatay hain aur dozakh ke darwazay band ker diye jatay hain aur sarkash shetanon ko tooq dal diye jatay hain air is me ek rat aesi hai jo hazar mahinon se behtar hai jo is ki bhalai se mehroom raha wo be-shak mehrom raha.
hadees 2: Ibn-e-Manja Rehmatullah alahe Anas R.A se rawi, kehtay hai ke Ramazan aya App S.A.W ne farmaya is me se ek rat hazar mahino se behtar hai, jo is se mehrom raha wo her chez se mehroom raha aur is ki khair se wohi mehrom hoga jo pura mehrom raha.
hadees 3: Baheki Rehmatullah alahe Ibn-e-Abbas R.A se rawayat hai kehtay hai jab Ramazan ka mahina Ata, Rasul (S.A.W) sab Qaidiyon ko reha farma detay her saa-el ko ata farmatay.
hadees4: baheki rehmatullah Ibn-e-umar R.A se rawi hai ke Nabi Karim (S.A.W) ne farmaya, jannat ibtadai saal se saal ainda tak ramazan ke liye arasta ki jati hai. jab ramazan ka pehla din ata hai to jannat ke pat'ton se arsh ke nichay hawa horaen chalti hai, wo kehti hai. Ae Rab! to apnay bandon se humaray liye in ko sohar bana Jin se humari ankhein thandi ho aur in ki ankhein hum se thandi ho.
hadees5: Imam Ahmed Rahmatullah  Abu Hurarah R.A se rawi hai ke Hazor-e-Aqdas (S.A.W) farmatay hain ke Ramazan ke akhhiri shab me is ummat ki magfirat hoti hai, Arz  ki gai, kiya wo shab-e-Qadar hai? farmaya nahi. kaam kernay walay ko is waqt mazdori puri di jati hai jab wo kaam pura ker le.
hadees 6: baheki Rehmatullah alahe shoib-ul-Imaan Ibn-e-Sulman Farsi R.A se rawi hahi, kehtay hain ke Rasul (S.A.W) ne Sha'aban ke akhri din me wa'az Farmaya, Ae logo! tumharay paas azmat wala barkat wala Mahina aya. wo mahinaa jis me ek rat hazar mahino se behtar hai. is ke rozay Allah ne tum per farz kiye hain aur is ki raat me Qiyaam (namaz parhna) tat'tu (yani sun'nat) jo is me neiki ka koi kaam keray to aesa keray ke jese aur kisi mahinay me farz ada kiya aur is me jis ne farz ada kiya, to aese jese aur dino me 70 farz ada kiya. ye mahina sabar ka hai. aur sabar ka sawab jannat hai aur ye mahina mowasat ka hai aur is mahinay me momin ka rizq barhaya jata hai. jo is me roza-dar ko aftaar karay, is ke gunnaho ke liye magfirat hai aur is ki gardan aag se azaad ker di jae gi. aur aftaar keranay wala ko wese hi sawab milay ga jesa roza rakhnay walay ko milay ga bagair is ke ke is ke ajaar me se kuch kam ho.
hum ne arz ki, Ae Allah ke Rasul (S.A.W) hum me se her shaks wo cheez nahi pata is se roza aftaar keray. Hazor (S.A.W) ne farmaya, ye to sab us shaks ko de ga jo ek ghont doodh ya ek kharmaya ek ghont pani se roza aftaar karay. farmaya jis ne roza dar ko bhar pait khana khkilaya, is ko Allah mere Hoz se pilaega ke kabi piyasa na ho, yahan tak ke jannat me dakhil hojae ga, ye wo mahina ke is ka awal rehmat hai aur is ka wast magfirat hai aur is ka akhir jahanum se azadi hai. jo apnay gulam per is mahinay me takhfif keray, yani kaam me kami keray, Allah is ko bakhsh de ga aur jahanum se azad farma de ga.
hadees 7: sahien-o-sunien tirmizi-o-nasai-o- sahi Ibn-e-khizima Sohail bin Saad R.A se ravi hai. App (S.A.W) farmatay hai jannat me 8  darwazay hai. inn me ek darwaza ka naam riyan hai is darwazay se wohi jae gay jo roza rakhtay hon.
hadees 8: bukhari-o-Muslim me Hazrat Hurara R.A se ravi hai ke hazor-e-Aqdas ne farmaya jo Emaan ki waja se aur sawab ke liye ramazan ki raton ka Qiyaam karay ga, is ke pichlay gunnah muaf kerdiye jaege. aur jo emaan ki waja ker  aur sawab ke liye shab-e-qadar ki rat ka qiyam karay ga is ke aglay gunnah bakhsh diye jaege.
hadees: tabrani aosat me aur baheki Ibn-e-Umar R.A se ravi hai ke Rasul-e-Karim (S.A.W) ne farmaya, Allah ke nazdeek amaal 7 kisim ke hai: 2 amal wajib aur 2 ka badla in ke brabar hai aur ek amal ka badla 10 gunnah hai aur ek amal ka mua'wza 700 hai aur ek wo amaal h jis ka sawab Allah hi janay. wo 2 jo wajib kernay walay hai, in me se 1 ye ke jo Khuda isay is haal me milay ke khlis is ki ibadat kerta tha. kisi ko is ke sharik nahi kerta tha, is ke liye jannat wajib hai, dosra ye ke jo khuda is se mila is haal me ke is ne shirk kiya hai to is ke liye jahanum wajib aur jis ne burai ki is ko is sqadar saza di jae gi aur jis ne neiki ka iradah kiya, is ko 700 ka sawab milay ga. ek darhum ka 700 darmum aur ek dinar ka sawab 700 dinar aur roza Allah ke liye hai. is ka sawab Allah ke siwa koi nahi janta.
hadees ka mofhum hai: bukhari -o- muslim timizi-o-nasai Rehmatullah Abu sa'ad R.A se ravi hai ke Hazor-e-Aqdas (S.A.W) ne farmaya ke ko bundah Allah ki raaah me ek din ke rozay rakhay, Allah is ko dozakh ki raah se 70 baras ki raah dor farma dega aur is ki misal nisai-o-tirmizi--ibn-e-manja abu huraraR.A aur Tubrani, bu dard'a tirmiz Rehmatullah abu Imam R.A se Riwayat hai ke, farmaya ke is ke aur jahanum ke darmiyan Allah itni bari khandak khod de ga ke jitna asman-o-zameen ke darmiyan fasla ho, aur tubarni Rehmatullah se riwayat umar bin ubsaa RA se hai ke dozakh is se 100 baras ki raah dor hogi.

hadess: behaki rehmatullah Abdullah bin umar-o-al-Aas R.A se ravi hai ke Rasul (S.A.W) farmatay hai, Roza dar ki dua Aftaar ke waqt rad nahi ki jati.